Baldwin beech, Maui, this morning.

Baldwin beech, Maui